بند هفت ماده شش

27 آذر 1397 - 11:38
بند هفت ماده شش

بخش 1

متوسط

قرارداد اجاره دارای سابفه قانونگذاری مختلفی می باشد که بسیاری از افراد حتی متخصصین و حقوقدانان هم در شناسایی قانون حاکم بر روابط دچار اشکال می شوند مانند قانون اجاره سال 1356 و 1376 

موضوع قرار داد اجازه همیشه آپارتمان نیست گاهی یک زمین یا سوله و یا کارخانه و خوابگاه یا یک ملک تجاری و گاراژ و غیره است که هرکدام از آن ها دارای قوانین خاصی می باشند مانند اجاره مسکونی و تجاریهیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها