آموزش‌های مالی پدر پولدار

کتاب های دسته بندی شده در گروه آموزش‌های مالی پدر پولدار

گروه: مرتب سازی بر اساس:

هیچ‌وقت تسلیم نشوید

در دنیای کسب و کار، چهار مدل درآمدی وجود دارد: کارمندان، خوداشتغالان، کارآفرینان...

تغییر را از خودتان شروع کنید

در دنیای کسب و کار، چهار مدل درآمدی وجود دارد: کارمندان، خوداشتغالان، کارآفرینان...

کارآفرین باشید

در دنیای کسب و کار، چهار مدل درآمدی وجود دارد: کارمندان، خوداشتغالان، کارآفرینان...

آموزش مالی را از کودکی شروع کنید

در دنیای کسب و کار، چهار مدل درآمدی وجود دارد: کارمندان، خوداشتغالان، کارآفرینان...

دسته بندی ها