مذاکره (صفحه 2)

کتاب های دسته بندی شده در گروه مذاکره

گروه: مرتب سازی بر اساس:

نشانه های یک مذاکره کننده موفق

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

قانون چهار

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

فرضیات یکی از دلایل مخالفت است

وفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

موقعیت ها مهم هستند

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

80% مذاکرات موفق ,اماده سازی است

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

بدانید چه می خواهید

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

کلید مذاکره,گزینه های انتخابی است

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

زمان و زمانبندی

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

دسته بندی ها