مذاکره (صفحه 3)

کتاب های دسته بندی شده در گروه مذاکره

گروه: مرتب سازی بر اساس:

احساسات

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

قدرت

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

سبکهای مذاکره

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

هدف مذاکره

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

هر چیزی قابل مذاکره است

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

تکنیکهای مذاکره

موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان ...

دسته بندی ها